Skip to main content

COVID Vaccination Status

We are counting on you to protect your loved ones and yourself. Let us know your COVID vaccination status by following this link. We may share this information with your provider.

Your family and friends are counting on you to get a COVID vaccination. If you haven’t been vaccinated, please call your doctor to schedule an appointment today. Or go to Vaccines.gov for more information about the safety and availability of the COVID vaccine. 

And now through July 4th, Uber and Lyft are offering free rides to and from vaccination appointments. Download the Uber or Lyft app on your smartphone to schedule your trip. Thank you for making sure those closest to you know they can count on you.

 

Contamos contigo para que protejas a tus seres queridos y te protejas a ti mismo. Sigue este enlace para informarnos sobre tu estado de vacunación contra el COVID-19. Es posible que compartamos esta información con tu proveedor.

Tus familiares y amigos cuentan contigo para que te vacunes contra el COVID-19. Si no te has vacunado, llama a tu médico para programar una cita hoy mismo. O visita Vaccines.gov para obtener más información sobre la seguridad y disponibilidad de la vacuna contra el COVID-19. 

Y desde ahora hasta el 4 de julio, Uber y Lyft están ofreciendo viajes gratuitos de ida y vuelta a las citas de vacunación. Descarga la aplicación de Uber o Lyft en tu teléfono celular para programar tu viaje. Gracias por asegurarte de que tus seres queridos puedan contar contigo.

 

我们依靠您保护您所爱的人和您自己。通过此链接让我们知道您的新冠病毒 (COVID) 疫苗接种状态。我们可能会将此信息与您的医疗服务提供者分享。

您的家人和朋友都依靠您去接种新冠病毒 (COVID) 疫苗。如果您尚未接种,请立即致电您的医师安排接种时间。或请到网站 Vaccines.gov 查询更多有关新冠病毒 (COVID) 疫苗安全性及取得性的信息。

从现在到 7 月 4 日,Uber 和 Lyft 均免费接送往返疫苗接种地点。请在您的智能手机下载 Uber 和 Lyft 应用程序预约接送行程。感谢您确保让您最亲近的人知道他们可以依靠您。

 

我們依靠您保護您所愛的人和您自己。透過此連結讓我們知道您的新冠病毒 (COVID) 疫苗接種狀態我們可能會將此資訊與您的醫療服務提供者分享。

您的家人和朋友都依靠您去接種新冠病毒 (COVID) 疫苗。如果您尚未接種,請立即致電您的醫師安排接種時間。或請到網站 Vaccines.gov 查詢更多有關新冠病毒 (COVID) 疫苗安全性及取得性的資訊。

從現在到 7 4 日,Uber Lyft 均免費接送往返疫苗接種地點。請在您的智慧手機下載 Uber Lyft 應用程式預約接送行程。感謝您確保讓您最親近的人知道他們可以依靠您。

 

Umaasa kami sa inyo upang maprotektahan ang inyong mga mahal sa buhay at ang inyong sarili. Ipaalam sa amin ang inyong status ng pagpapabakuna laban sa COVID sa pamamagitan ng pagpunta sa link na ito. Maaari naming ibahagi ang impormasyong ito sa inyong provider.

Umaasa sa inyo ang inyong pamilya at mga kaibigan na magpabakuna laban sa COVID. Kung hindi pa kayo nababakunahan, mangyaring tawagan ang inyong doktor upang mag-iskedyul ng appointment ngayon. O pumunta sa Vaccines.gov para sa higit pang impormasyon tungkol sa kaligtasan at availability ng bakuna laban sa COVID.

At ngayon hanggang sa ika-4 ng Hulyo, ang Uber at Lyft ay nag-aalok ng mga libreng sakay papunta sa at mula sa mga appointment para sa pagpapabakuna. I-download ang Uber o Lyft app sa inyong smartphone upang iiskedyul ang inyong biyahe. Salamat sa pagtiyak na alam ng mga pinakamalalapit sa inyo na maaasahan nila kayo. 

 

contact-us

Need help? We're here for you.

Contact Us
Last Updated On: 1/1/0001