Skip to main content

COVID Vaccination Status

We are counting on you to protect your loved ones and yourself. Let us know your COVID vaccination status by following this link. We may share this information with your provider.

Your family and friends are counting on you to get a COVID vaccination. If you haven’t been vaccinated, please call your doctor to schedule an appointment today. Or go to Vaccines.gov for more information about the safety and availability of the COVID vaccine. 

And now through July 4th, Uber and Lyft are offering free rides to and from vaccination appointments. Download the Uber or Lyft app on your smartphone to schedule your trip. Thank you for making sure those closest to you know they can count on you.

 

Contamos contigo para que protejas a tus seres queridos y te protejas a ti mismo. Sigue este enlace para informarnos sobre tu estado de vacunación contra el COVID-19. Es posible que compartamos esta información con tu proveedor.

Tus familiares y amigos cuentan contigo para que te vacunes contra el COVID-19. Si no te has vacunado, llama a tu médico para programar una cita hoy mismo. O visita Vaccines.gov para obtener más información sobre la seguridad y disponibilidad de la vacuna contra el COVID-19. 

Y desde ahora hasta el 4 de julio, Uber y Lyft están ofreciendo viajes gratuitos de ida y vuelta a las citas de vacunación. Descarga la aplicación de Uber o Lyft en tu teléfono celular para programar tu viaje. Gracias por asegurarte de que tus seres queridos puedan contar contigo.

 

我们依靠您保护您所爱的人和您自己。通过此链接让我们知道您的新冠病毒 (COVID) 疫苗接种状态。我们可能会将此信息与您的医疗服务提供者分享。

您的家人和朋友都依靠您去接种新冠病毒 (COVID) 疫苗。如果您尚未接种,请立即致电您的医师安排接种时间。或请到网站 Vaccines.gov 查询更多有关新冠病毒 (COVID) 疫苗安全性及取得性的信息。

从现在到 7 月 4 日,Uber 和 Lyft 均免费接送往返疫苗接种地点。请在您的智能手机下载 Uber 和 Lyft 应用程序预约接送行程。感谢您确保让您最亲近的人知道他们可以依靠您。

 

我們依靠您保護您所愛的人和您自己。透過此連結讓我們知道您的新冠病毒 (COVID) 疫苗接種狀態我們可能會將此資訊與您的醫療服務提供者分享。

您的家人和朋友都依靠您去接種新冠病毒 (COVID) 疫苗。如果您尚未接種,請立即致電您的醫師安排接種時間。或請到網站 Vaccines.gov 查詢更多有關新冠病毒 (COVID) 疫苗安全性及取得性的資訊。

從現在到 7 4 日,Uber Lyft 均免費接送往返疫苗接種地點。請在您的智慧手機下載 Uber Lyft 應用程式預約接送行程。感謝您確保讓您最親近的人知道他們可以依靠您。

 

Umaasa kami sa inyo upang maprotektahan ang inyong mga mahal sa buhay at ang inyong sarili. Ipaalam sa amin ang inyong status ng pagpapabakuna laban sa COVID sa pamamagitan ng pagpunta sa link na ito. Maaari naming ibahagi ang impormasyong ito sa inyong provider.

Umaasa sa inyo ang inyong pamilya at mga kaibigan na magpabakuna laban sa COVID. Kung hindi pa kayo nababakunahan, mangyaring tawagan ang inyong doktor upang mag-iskedyul ng appointment ngayon. O pumunta sa Vaccines.gov para sa higit pang impormasyon tungkol sa kaligtasan at availability ng bakuna laban sa COVID.

At ngayon hanggang sa ika-4 ng Hulyo, ang Uber at Lyft ay nag-aalok ng mga libreng sakay papunta sa at mula sa mga appointment para sa pagpapabakuna. I-download ang Uber o Lyft app sa inyong smartphone upang iiskedyul ang inyong biyahe. Salamat sa pagtiyak na alam ng mga pinakamalalapit sa inyo na maaasahan nila kayo. 

 

귀하가 사랑하는 사람들과 귀하 자신을 보호하기 위해 저희는 귀하의 도움이 필요합니다. 이 링크에서 귀하의 COVID 백신 접종 상태를 알려주십시오. 저희는 이 정보를 귀하의 진료제공자와 공유할 수도 있습니다.

귀하의 가족과 친구들은 귀하가 COVID 백신 접종을 할 것이라고 믿고 있습니다. 귀하가 아직 백신 접종을 하지 않으셨다면 오늘 귀하의 의사에게 전화해 일정 예약을 하십시오. 또는 Vaccines.gov를 방문해 COVID 백신의 안전성과 예약의 가능성에 대한 더 자세한 정보를 알아보십시오.

그리고 지금부터 7월 4일까지 Uber와 Lyft에서는 백신 접종 예약에 오가는 교통편을 무료로 제공합니다.
Uber 또는 Lyft 앱을 귀하의 스마트폰에 다운로드하시고 교통편을 예약하십시오.
귀하와 가장 가까운 사람들이 확실히 귀하를 믿을 수 있도록 해주셔서 감사합니다.

 

Việc bảo vệ người thân và bản thân quý vị phụ thuộc vào chính quý vị. Hãy cho chúng tôi biết tình trạng tiêm vắc-xin COVID của quý vị bằng cách truy cập liên kết này. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này với nhà chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Gia đình và bạn bè của quý vị trông cậy vào việc quý vị tiêm vắc-xin COVID. Nếu quý vị chưa được tiêm vắc-xin, vui lòng gọi cho bác sĩ để đặt lịch tiêm ngay hôm nay. Hoặc truy cập Vaccines.gov để biết thêm thông tin về tính an toàn và tình trạng sẵn có của vắc-xin COVID.

Và từ nay đến hết ngày 4 tháng 7, Uber và Lyft sẽ cung cấp các chuyến đi miễn phí khi quý vị đi đến và rời khỏi các cuộc hẹn tiêm vắc-xin. Tải xuống ứng dụng Uber hoặc Lyft trên điện thoại thông minh của quý vị để đặt lịch chuyến đi của quý vị. Cảm ơn quý vị đã đảm bảo cho những người thân thiết nhất của quý vị biết rằng họ có thể tin tưởng vào quý vị. 

 

Namnamaen daka nga isalakam dagiti ayayatem ken ti bagim. Ammoen ta ti estadom ti Panagpabakunam ti COVID babaen iti panagsurot mo kadaytoy nga link. Mabalin mi a ited daytoy nga impormasion iti parapaay kenka.

Iti pamiliam ken dagiti gagayyem mo ket namnamaen da ti panagpabakunam iti COVID. No madi ka pay nga nabakunaan, maidawat nga awagam ti doktor mo tapno maieskediul ka tatta nga aldaw. Wenno mapan ka iti Vaccines.gov para ti ad-adu nga impormasion gapo ti pagtalgedam ken no kaano ka agbalin nga makaala ti bakuna ti COVID.

Ken tatta agingga Hulyoika-4, dagiti Uber ken Lyft ket mangmangted dagiti libre nga sakay papan ken paalis gapo dagiti apoyntment ti panagpabakunam. Idownload mo iti Uber wenno Lyft nga app iti smartphone mo tapno maieskediul ti byahem. Agyaman kami para iti pangseguradom nga dagiti tattao nga kaaasidegan kenka ket maasidegan daka.

Contact Us icon

Need help? We're here for you.

Contact Us